Quản lý tính lương

15/03/2020 6012

Hàng tháng, kế toán phải xin dữ liệu chấm công từ hành chính nhân sự, dữ liệu doanh số từ kinh doanh rồi sau đó mới tổng hợp để lên bảng lương. Giờ đây chỉ với một lần cài đặt, hệ thống sẽ giúp người quản lý dễ dàng tạo được bảng tính lương bằng cách lấy các thông tin công, lương cơ bản, phụ cấp,… của nhân sự đã được tạo sẵn trên hệ thống. Bảng lương cho phép nhập công thức tính toán như file Excel, nên độ tùy biến của nó rất cao, dễ dàng cho người quản lý.

Phần mềm quản lý chấm công gồm các tính năng sau:

- Tính tự động Quỹ lương dự phòng trợ cấp mất việc.

- Hỗ trợ đa dạng các mô hình tính lương (lương thời gian, lương khoán việc, lương công nhật,…).

- Thiết lập linh hoạt các công thức, chính sách lương.

- Định khoản và chuyển các bút toán lương sang các module trong các module liên quan: phải thu, phải trả, giá thành, v/v. Phân tích chi phí lương theo job code.

- Phân tích chi phí lương theo job code.

- Phân tích biến động lương dựa theo từng nguyên nhân, lý do (do biến động nhân sự, do điều chỉnh định kỳ, do thay đổi công việc,…).

- Kê khai tạm nộp thuế và hỗ trợ số liệu phục vụ quyết toán thuế.

- Hỗ trợ tính lương và thanh toán lương cho các kỳ quá khứ (hồi tố lương).

- Chuyển phiếu lương qua email cho nhân viên kèm mật khẩu.

- Quản lý lương sản phẩm ngành may mặc.


Quy trình tính lương bắt đầu từ thời gian làm việc của người lao động được ghi nhận vào bảng chấm công cho đến khi việc thanh toán lương được thực hiện và được ghi nhận một cách chính xác trên hệ thống.