QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

Quản lý, phân loại và tối ưu việc sử dụng hệ thống tài sản nội bộ của doanh nghiệp
Thiết lập danh sách tài sản
01
Thiết lập danh sách tài sản

 Tạo mới các thuộc tính tài sản, danh mục, mã tài sản…

 Quản lý nhập mua tài sản mới, thông số kỹ thuật, chi phí, thời gian bảo hành...

 Cập nhật đầy đủ thông tin về tên tài sản, nhóm tài sản

 Cho phép chỉnh sửa, xóa thông tin liên quan đến nhóm tài sản

 

Quản lý danh sách tài sản
02
Quản lý danh sách tài sản

 Cho phép tạo mới danh sách tài sản tại doanh nghiệp

 Cập nhật thông tin chi tiết liên quan đến danh sách tài sản

 Cập nhật thông số kỹ thuật liên quan đến doanh sách tài sản

 Hiển thị thời gian ngày mua tài sản mới tại doanh nghiệp

 Upload danh sách tài sản từ file Excel

 Lọc danh sách tài sản theo từng thuộc tính

Quản lý sử dụng tài sản
03
Quản lý sử dụng tài sản

 Tình trạng cấp phát tài sản cho nhân viên (xuất tài sản)

 Tình trạng thu hồi tài sản (nhập tài sản)

 Tình trạng điều chuyển tài sản

 Cập nhật tài sản sửa chữa, bảo trì, bị mất...

Báo cáo tài sản
04
Báo cáo tài sản

 Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết của từng tài sản

Báo cáo tài sản bị mất

Báo cáo tài sản bảo hành bảo trì, chi phí bảo hành

Lập biên bản kiểm kê tài sản
05
Lập biên bản kiểm kê tài sản

 Lập các biên bản: kiểm kê tài sản, tình trạng tài sản, bàn giao tài sản

 Cập nhật các thông tin: người lập, ngày lập, thông tin, trạng thái biên bản kiểm kê tài sản

 Cho phép thêm mới, lọc nhanh, chỉnh sửa và xóa biên bản kiểm kê tại doanh nghiệp