QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP

Thiết lập nhóm tài sản
Thiết lập nhóm tài sản

 Tạo, quản lý tài sản, danh mục, mã tài sản theo quy định.

 Quản lý nhập mua tài sản mới, thông số kỹ thuật, chi phí, thời gian bảo hành...

 Cập nhật đầy đủ thông tin về tên tài sản, nhóm tài sản.

 Cho phép chỉnh sửa, xóa thông tin liên quan đến nhóm tài sản.

Quản lý danh sách tài sản
Quản lý danh sách tài sản

 Phần mềm quản lý nhân sự cho phép tạo mới danh sách tài sản tại doanh nghiệp.

 Cập nhật thông tin chi tiết liên quan đến danh sách tài sản.

 Cập nhật thông số kỹ thuật liên quan đến doanh sách tài sản.

 Hiển thị thời gian ngày mua tài sản mới tại doanh nghiệp.

Thông tin xuất nhập tồn
Thông tin xuất nhập tồn

 Cho phép tạo mới phiếu nhập và xuất tài sản cho doanh nghiệp.

 Cập nhật thông tin nhân sự, phòng ban liên quan đến việc nhập – xuất tài sản.

 Note những thông tin ghi chú về nội dung xuất – nhập tài sản.

Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết của từng tài sản.

Báo cáo tài sản
Báo cáo tài sản

 Báo cáo xuất nhập tồn chi tiết của từng tài sản.

Báo cáo tài sản bị mất.

Báo cáo tài sản bảo hành bảo trì, chi phí bảo hành.

Lập biên bản kiểm kê tài sản
Lập biên bản kiểm kê tài sản

 Cho phép tạo lập biên bản kiểm kê tài sản của mỗi nhân sự.

Thông tin liên quan đến người lập và ngày lập kiểm kê tài sản.

Hiển thị những thông tin đánh giá kiểm kê.

Cập nhật những trạng thái biên bản kiểm kê hiện tại.

Cho phép thêm mới, lọc nhanh, chỉnh sửa và xóa biên bản kiểm kê tại doanh nghiệp.