QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐỒNG BỘ

QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐỒNG BỘ

Tạo lập hồ sơ nhân viên
Tạo lập hồ sơ nhân viên

 Cho phép thêm mới nhân sự trên hệ thống.

Cho phép tạo lập và tìm kiếm thông tin nhân viên một cách nhanh chóng. 

 Có thể lọc dữ liệu để tìm kiếm nhân sự.

Xuất file excel danh sách nhân viên đang hiển thị.

Cho phép import dữ liệu từ file excel và load lên hệ thống.

Chỉnh sửa, xóa thông tin nhân viên.

Phân chia phòng ban, sơ đồ tổ chức
Phân chia phòng ban, sơ đồ tổ chức

 Quản lý nhân sự, phân loại các phòng ban theo sắp xếp của doanh nghiệp. 

 Phần mềm quản lý nhân sự cho phép tạo phòng ban và chọn nhân viên cho từng phòng ban.

 Hiển thị thông tin chi tiết liên quan đến người quản lý và mã phòng ban.

 Chọn và duyệt loại phòng ban theo danh mục đã tạo.

 Xây dựng sơ đồ tổ chức cho doanh nghiệp.

Hiển thị tất cả các phòng ban của doanh nghiệp theo sơ đồ, hiển thị nhân viên trong từng phòng ban.

Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng
Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng

 Tìm kiếm nhanh thông tin về hợp đồng nhân viên.

 Dễ dàng lọc dữ liệu để tìm kiếm hợp đồng và phụ lục.

 Xuất file excel danh sách các hợp đồng đang hiển thị.

 Dễ dàng Sửa/Xóa hợp đồng của nhân viên.

 Thêm mới, lưu trữ, quản lý toàn bộ thông tin các hợp đồng tiếp theo của nhân viên trong suốt quá trình làm việc.

Quản lý Bảo hiểm
Quản lý Bảo hiểm

 Quản lý nhân sự chi tiết những giai đoạn tham gia bảo hiểm.

 Dễ dàng thêm và cập nhật thông tin bảo hiểm cho nhân viên.

 Hiển thị chi tiết thời gian bắt đầu và hết hạn của bảo hiểm.

 Hiển thị chi tiết nơi đăng ký bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm cho từng nhân viên.

 Cho phép tải lên file đính kèm về hồ sơ bảo hiểm nhân viên...

Hợp đồng và đơn giá lương theo giờ
Hợp đồng và đơn giá lương theo giờ

 Cập nhật chi tiết về hợp đồng nhân viên, loại hợp đồng, hình thức trả lương.

 Hiển thị đầy đủ thông tin về ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng.

 Cho phép tạo mới hợp đồng lương theo giờ.

 Phân chia cụ thể chức vụ, phòng ban, chức danh và thêm nhân viên vào hợp đồng lương theo giờ.

 Dễ dàng lọc dữ liệu để tìm kiếm hợp đồng và đơn giá lương nhanh chóng.

PHÚC LỢI NHÂN VIÊN
PHÚC LỢI NHÂN VIÊN

 Xem lịch sử phúc lợi của nhân viên.

 Tất cả các hợp đồng của nhân viên.

 Lịch sử đóng bảo hiểm.

 Lịch sử khen thưởng, kỷ luật.

 Lịch sử tiền lương.

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
PHÂN TÍCH NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

 Tổng hợp danh sách chuyên môn và kỹ năng của nhân viên.

 Lịch sử đánh giá của nhân viên.

 Lịch sử điều chuyển - bổ nhiệm.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

 Tổng số dự án đã tham gia, tỷ lệ hoàn thành và quá hạn.

 Tổng số công việc đã tham gia, tỷ lệ hoàn thành và quá hạn.

 Nắm được tổng quan quá trình thực thi công việc của nhân viên.