QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ ĐỒNG BỘ

QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ ĐỒNG BỘ

Quản lý và lưu trữ tập trung toàn bộ hồ sơ nhân viên trên một hệ thống duy nhất
Tạo lập hồ sơ nhân viên
01
Tạo lập hồ sơ nhân viên

 Thêm mới, Upload toàn bộ dữ liệu từ file Excel

 Lọc, tìm kiếm thông tin nhân sự một cách nhanh chóng

 Xuất file Excel danh sách nhân viên đang hiển thị

 Chỉnh sửa, xóa thông tin nhân viên

Phân chia phòng ban, sơ đồ tổ chức
02
Phân chia phòng ban, sơ đồ tổ chức

 Tạo phòng ban (mã phòng ban, người quản lý, nhân viên)

 Hiển thị thông tin chi tiết liên quan đến người quản lý và mã phòng ban

 Chọn và duyệt loại phòng ban theo danh mục đã tạo

 Xây dựng sơ đồ tổ chức cho doanh nghiệp

 Hiển thị chi tiết nhân viên trong từng phòng ban theo sơ đồ

Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng
03
Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng

 Tạo lập nhiều hợp đồng lao động từ file Excel

 Cập nhật dữ liệu của hợp đồng bằng file Excel

 Dễ dàng sửa, xóa, tìm kiếm, xuất file Excel thông tin hợp đồng

 Quản lý chi tiết hợp đồng làm việc của nhân viên trong suốt quá trình làm việc

Quản lý Bảo hiểm
04
Quản lý Bảo hiểm

 Quản lý nhân sự chi tiết những giai đoạn tham gia bảo hiểm

 Dễ dàng thêm và cập nhật thông tin bảo hiểm cho nhân viên

 Hiển thị chi tiết thời gian bắt đầu và hết hạn của bảo hiểm

 Hiển thị chi tiết nơi đăng ký bảo hiểm và mức đóng bảo hiểm cho từng nhân viên

 Cho phép tải lên file đính kèm về hồ sơ bảo hiểm nhân viên

Hợp đồng và đơn giá lương theo giờ
05
Hợp đồng và đơn giá lương theo giờ

 Cập nhật chi tiết về hợp đồng nhân viên, loại hợp đồng, hình thức trả lương

 Hiển thị đầy đủ thông tin về ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng

 Cho phép tạo mới hợp đồng lương theo giờ

 Phân chia cụ thể chức vụ, phòng ban, chức danh và thêm nhân viên vào hợp đồng lương theo giờ

 Dễ dàng lọc dữ liệu để tìm kiếm hợp đồng và đơn giá lương nhanh chóng

Phúc lợi nhân viên
06
Phúc lợi nhân viên

 Xem lịch sử phúc lợi của nhân viên

 Tất cả các hợp đồng của nhân viên

 Lịch sử đóng bảo hiểm

 Lịch sử khen thưởng, kỷ luật

 Lịch sử tiền lương

Phân tích năng lực nhân viên
07
Phân tích năng lực nhân viên

 Tổng hợp danh sách chuyên môn và kỹ năng của nhân viên

 Lịch sử đánh giá của nhân viên

 Lịch sử điều chuyển - bổ nhiệm

Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên
08
Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên

 Tổng số dự án đã tham gia, tỷ lệ hoàn thành và quá hạn

 Tổng số công việc đã tham gia, tỷ lệ hoàn thành và quá hạn

 Nắm được tổng quan quá trình thực thi công việc của nhân viên