TỔNG HỢP LƯƠNG, TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

TỔNG HỢP LƯƠNG, TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

Bảng lương theo tháng
Bảng lương theo tháng

Tạo bảng lương nhân viên theo từng tháng.

 Cho phép chọn đối tượng áp dụng và phòng ban áp dụng loại bảng lương này.

 Cập nhật thông tin chi tiết về số lượng nhân viên phòng ban và thực lãnh của từng phòng ban.

Hiển thị trạng thái bảng lương để nhà quản trị dễ dàng theo dõi.

Bảng lương theo giờ
Bảng lương theo giờ

 Cập nhật chi tiết bảng lương theo giờ của nhân viên.

Thông tin chi tiết về vị trí ca làm việc.

Thông tin chi tiết về các khoảng phụ cấp cho nhân viên.

Hiển thị thông tin chi tiết về giờ chấm công vào ra tại doanh nghiệp.

Hiển thị số giờ đi trễ, về sớm và định mức lương cụ thể.

Có thể lọc nhanh những thông tin vị trí làm việc - ca.

Khen thưởng
Khen thưởng

 Cho phép tạo phiếu khen thưởng cho từng nhân viên hoặc phòng ban.

 Cho phép chọn hạng mục khen thưởng cho nhân sự hoặc phòng ban.

 Phần mềm quản lý nhân sự cho phép tạo lý do liên quan đến việc khen thưởng.

 Có thể chỉnh sửa, xóa phiếu khen thưởng theo yêu cầu nhà quản trị.

Phụ cấp cố định
Phụ cấp cố định

 Cho phép thêm, chỉnh sửa và xóa các thông tin liên quan đến phụ cấp cố định tại doanh nghiệp.

 Hiển thị đầy đủ các loại phụ cấp và cho phép giới hạn đối tượng áp dụng cho từng loại phụ cấp riêng.

 Cập nhật số tiền phụ cấp và thời gian áp dụng đối với loại phụ cấp đó.

 Kiểm tra các loại phụ cấp có áp dụng tính công hay tính thuế không.

Truy thu, truy lãnh
Truy thu, truy lãnh

 Cho phép doanh nghiệp tạo lập, chỉnh sửa và xóa thông tin liên quan đến phiếu truy thu và truy lãnh.

Hiển thị số tiền truy thu, truy lãnh.

Phân loại hạng mục truy thu, truy lãnh.

Hiển thị thông tin ngày quyết định truy thu, truy lãnh và cho phép cập nhật lý do truy thu, truy lãnh.