TỔNG HỢP LƯƠNG, TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

TỔNG HỢP LƯƠNG, TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

Thiết lập giải pháp tính lương nhanh chóng, minh bạch, gia tăng độ chính xác của quy trình tính lương
Bảng lương theo tháng
01
Bảng lương theo tháng

 Có thể cấu hình nhiều bảng lương

 Cho phép chọn đối tượng áp dụng và phòng ban áp dụng loại bảng lương này

 Có thể tạo nhiều bảng lương theo nhiều đối tượng, nhiều cách tính khác nhau

 Cấu hình nhiều cột dữ liệu và công thức của từng cột để tính toán tiền lương cho bảng lương

 Cập nhật chi tiết số lượng nhân viên và thực lãnh của từng phòng ban

 Hiển thị trạng thái bảng lương để nhà quản trị dễ dàng theo dõi

 

Bảng lương theo giờ
02
Bảng lương theo giờ

 Cập nhật chi tiết bảng lương theo giờ của nhân viên

Thông tin chi tiết về vị trí ca làm việc

Thông tin chi tiết về các khoảng phụ cấp cho nhân viên

Hiển thị thông tin chi tiết về giờ chấm công vào ra tại doanh nghiệp

Hiển thị số giờ đi trễ, về sớm và định mức lương cụ thể

Có thể lọc nhanh những thông tin vị trí làm việc - ca

Khen thưởng - Kỷ luật
03
Khen thưởng - Kỷ luật

 Cho phép tạo phiếu khen thưởng, kỷ luật cho từng nhân viên hoặc phòng ban

 Cho phép chọn hạng mục khen thưởng, kỷ luật cho nhân sự hoặc phòng ban

 Cho phép tạo lý do liên quan đến việc khen thưởng, kỷ luật

 Có thể chỉnh sửa, xóa phiếu khen thưởng, kỷ luật theo yêu cầu nhà quản trị

 

Phụ cấp cố định
04
Phụ cấp cố định

 Cho phép thêm, chỉnh sửa và xóa các thông tin liên quan đến phụ cấp cố định tại doanh nghiệp

 Hiển thị đầy đủ các loại phụ cấp và cho phép giới hạn đối tượng áp dụng cho từng loại phụ cấp riêng

 Cập nhật số tiền phụ cấp và thời gian áp dụng đối với loại phụ cấp đó

 

Truy thu, truy lãnh
05
Truy thu, truy lãnh

 Tạo lập, chỉnh sửa và xóa thông tin liên quan đến phiếu truy thu, truy lãnh

 Hiển thị số tiền, thông tin ngày quyết định truy thu, truy lãnh

 Phân loại hạng mục truy thu, truy lãnh

 Cho phép cập nhật lý do truy thu, truy lãnh

Thu nhập khác
06
Thu nhập khác

  Cho phép tạo phiếu thu nhập khác: Tăng ca, hoa hồng...

  Phân loại nhiều hạng mục trong thu nhập khác

  Cập nhật dữ liệu và gửi về bảng lương chính

Lương theo sản phẩm
07
Lương theo sản phẩm

 Tính lương dựa trên số sản phẩm nhân viên làm trong tháng

 Cập nhật dữ liệu về: Tên sản phẩm, số lương, đơn giá, thành tiền, số tiền…

 Cho phép cập nhật dữ liệu từ file Excel

Đề nghị chi lương
08
Đề nghị chi lương

 Lấy bảng tổng kết chi lương theo từng phòng ban, bộ phận

 Thấy được số tổng kết của từng hạng mục, đơn vị: Bảo hiểm, đoàn phí, thực lãnh…

 Cho phép chỉnh sửa các giá trị mà doanh nghiệp cần lấy