LƯU TRỮ TÀI LIỆU TẬP TRUNG TRÊN MỘT HỆ THỐNG

LƯU TRỮ TÀI LIỆU TẬP TRUNG TRÊN MỘT HỆ THỐNG

Quản lý toàn tài liệu, quy trình công văn tại doanh nghiệp 
Thông tin về tài liệu
01
Thông tin về tài liệu

 Cho phép upload và download, đính kèm tài liệu, đường link lên trên hệ thống

 Cho phép bình luận trong tài liệu được chia sẻ

 Hiển thị những người đã xem tài liệu

 Thiết lập khung thời gian chia sẻ tài liệu

 Phân loại tài liệu (tài liệu được chia sẻ, tài liệu chưa xem, đã xem, tài liệu của tôi…)

Phân quyền truy cập
02
Phân quyền truy cập

 Phân quyền sử dụng tài liệu cho từng đối tượng: cá nhân, phòng ban hoặc toàn bộ

 Tìm kiếm tài liệu nhanh theo nhiều tiêu chí