QUẢN LÝ LỊCH TRÌNH DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ LỊCH TRÌNH DOANH NGHIỆP

Khởi tạo lịch biểu
Khởi tạo lịch biểu

 Cho phép tạo lịch biểu theo nhu cầu của nhân viên hoặc nhà quản trị.

 Quản lý được lịch biểu của cá nhân , phòng ban...

 Quản lý lịch họp, lịch công tác, lịch hẹn ứng viên, lịch hẹn khách hàng...

Hỗ trợ phòng nhân sự setup lịch họp theo từng phòng ban.

Phân loại lịch biểu
Phân loại lịch biểu

 Phần mềm quản lý nhân sự còn phân loại lịch họp quan trọng, không quan trọng theo từng thời điểm.

 Lên lịch quản lý và sử dụng phòng họp.

Cung cấp công cụ thảo luận (tính năng chat) về lịch họp...