QUẢN LÝ LỊCH TRÌNH MỘT CÁCH KHOA HỌC HƠN

QUẢN LÝ LỊCH TRÌNH MỘT CÁCH KHOA HỌC HƠN

Xây dựng và quản lý chi tiết lịch trình công việc của ban giám đốc, nhân sự và nhân viên.
Khởi tạo lịch biểu
01
Khởi tạo lịch biểu

 Tạo các lịch biểu theo nhu cầu: Lịch họp, lịch công tác, lịch hẹn ứng viên, khách hàng…

 Setup lịch họp theo từng phòng ban

 Thông báo lịch biểu đến từng đối tượng liên quan

 Hệ thống gửi thông báo về lịch họp đến từng cá nhân

 

Phân loại mức độ quan trọng của lịch biểu
02
Phân loại mức độ quan trọng của lịch biểu

 Cài đặt thời gian thông báo trước mỗi cuộc họp

 Phân loại lịch họp quan trọng, không quan trọng theo từng thời điểm

 Lên lịch quản lý và sử dụng phòng họp

 Cung cấp công cụ thảo luận (tính năng chat) về lịch họp...