Quản lý đánh giá nhân viên

Quản lý đánh giá nhân viên

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

 Cho phép thêm, sửa và xóa tiêu chí đánh giá tại doanh nghiệp.

 Cho phép tạo thông tin liên quan đến nhóm đánh giá và hệ số đánh giá.

Cập nhật những ghi chú liên quan đến nội dung đánh giá nhân sự.

Kế hoạch đánh giá
Kế hoạch đánh giá

 Phần mềm quản lý nhân sự hỗ trợ xây dựng kế hoạch đánh giá nhân sự tại doanh nghiệp.

 Hiển thị trạng thái liên quan đến kế hoạch đánh giá: tạo mới, đã duyệt, chờ duyệt.

Cập nhật chi tiết số đối tượng, số người và số tiêu chí đánh giá. Vì nhân viên là tài sản vô giá của công ty.

 Hiển thị chi tiết thời gian và tiến độ của việc hoàn thành kế hoạch đánh giá.

Kết quả đánh giá
Kết quả đánh giá

 Cập nhật thông tin chi tiết về kết quả đánh giá của từng nhân viên.

Thông tin chi tiết về kết quả đánh giá của từng phòng ban.

Thông tin chi tiết về đánh giá của từng user.

Chấm điểm trung bình và xếp loại kết quả đánh giá theo từng tiêu chí.