QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Xây dựng hệ thống đánh giá bài bản, linh hoạt. Chuẩn hóa quy trình đánh giá dưới góc nhìn đa chiều và toàn diện.
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá
01
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

 Cho phép thêm, sửa và xóa tiêu chí đánh giá tại doanh nghiệp

 Cho phép tạo thông tin liên quan đến nhóm đánh giá và hệ số đánh giá

Cập nhật những ghi chú liên quan đến nội dung đánh giá nhân sự

Kế hoạch đánh giá
02
Kế hoạch đánh giá

 Hỗ trợ xây dựng kế hoạch đánh giá nhân sự tại doanh nghiệp

 Hiển thị trạng thái liên quan đến kế hoạch đánh giá: tạo mới, đã duyệt, chờ duyệt...

Cập nhật chi tiết số đối tượng, số người và số tiêu chí đánh giá

 Hiển thị chi tiết thời gian và tiến độ của việc hoàn thành kế hoạch đánh giá

Phiếu đánh giá
03
Phiếu đánh giá

 Tạo mới phiếu đánh giá: mã phiếu, kỳ đánh giá, số đối tượng, ngày đánh giá…

 Hiển thị tiến độ đánh giá của phiếu đánh giá

 Phiếu sẽ không được chỉnh sửa khi thực hiện thao tác hoàn tất

Kết quả đánh giá
04
Kết quả đánh giá

 Cập nhật thông tin chi tiết về kết quả đánh giá của từng nhân viên

Thông tin chi tiết về kết quả đánh giá của từng phòng ban

Thông tin chi tiết về đánh giá của từng user

Chấm điểm trung bình và xếp loại kết quả đánh giá theo từng tiêu chí