XÂY DỰNG VÀ ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH DUYỆT TẠI DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG VÀ ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH DUYỆT TẠI DOANH NGHIỆP

Quy trình duyệt là cơ sở hỗ trợ quá trình vận hành của doanh nghiệp trở nên bài bản, chuyên nghiệp
Cấu hình thông tin chung
01
Cấu hình thông tin chung

 Cấu hình quy trình duyệt theo từng tính năng

 Cho phép tạo quy trình duyệt động theo yêu cầu nhà quản trị

 Cho phép giới hạn mã công việc và phòng ban áp dụng cho quy trình duyệt

 Thiết lập các bước duyệt, người duyệt cho từng bước

Phân quyền duyệt
02
Phân quyền duyệt

 Hỗ trợ giới hạn quyền duyệt phiếu, chỉ duyệt được những phiếu phát sinh theo từng phòng ban

 Cho phép tạo nhiều quy trình duyệt khác nhau

 Thiết lập thao tác tự động duyệt phiếu

 Nhắc lại việc duyệt phiếu cho người duyệt