XÂY DỰNG VÀ ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH DUYỆT TẠI DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG VÀ ĐỒNG BỘ QUY TRÌNH DUYỆT TẠI DOANH NGHIỆP

Cấu hình thông tin chung
Cấu hình thông tin chung

 Cấu hình quy trình duyệt theo từng tính năng.

 Cho phép tạo quy trình duyệt động theo yêu cầu nhà quản trị.

 Cho phép giới hạn mã công việc và phòng ban áp dụng cho quy trình duyệt.

 Thiết lập các bước duyệt, người duyệt cho từng bước.

Phân Quyền Duyệt
Phân Quyền Duyệt

 Phần mềm quản lý nhân sự còn hỗ trợ phòng nhân sự giới hạn được quyền duyệt phiếu của người duyệt, chỉ duyệt được những phiếu phát sinh theo từng phòng ban.

 Có thể lập nhiều qui trình duyệt khác nhau để phù hợp với từng nhóm nhân viên hoặc phòng ban.

 Thiết lập được việc tự động duyệt phiếu sau một khoản thời gian nhất định.

 Có tính năng nhắc lại việc duyệt phiếu đến người duyệt tài liệu.