QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

Kiểm soát hệ sinh thái dự án công việc toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống quản lý dự án - công việc một cách khoa học, rõ ràng, toàn diện
Quản lý danh sách công việc
01
Quản lý danh sách công việc

 Quản lý chi tiết danh sách các dự án và công việc cần thực hiện

 Nắm bắt số lượng công việc: công việc trong ngày, công việc mới nhất, thông báo mới nhất, công việc quá hạn...

 Hệ thống cảnh báo nhắc việc cho nhân viên

Quản lý chi tiết công việc
02
Quản lý chi tiết công việc

 Hiển thị chi tiết nội dung của công việc: mô tả công việc, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, độ ưu tiên...

 Cập nhật các thông tin: công việc con, người thực hiện, người theo dõi, tiến độ hiện tại…

 Những người tham gia có thể bình luận, đính kèm file, xem lịch sử công việc...

 Nhận thông báo ngay khi công việc có cập nhật mới

Biểu đồ quản lý công việc
03
Biểu đồ quản lý công việc

 Xem danh sách công việc dưới dạng Kanban, kéo thả chuyển đổi trạng thái trực quan

 Xem danh sách công việc dưới dạng Biểu đồ theo dòng thời gian giúp quản lý được tiến độ dự án

Cấu hình tác vụ công việc
04
Cấu hình tác vụ công việc

 Hiển thị đầy đủ thông tin liên quan đến cấu hình tác vụ công việc

 Cập nhật chi tiết tên tác vụ và những quyền trạng thái chi tiết

 Hiển thị tên trạng thái công việc hiện tại của nhân sự trong dự án như: chờ công việc, chờ kiểm tra, đang chờ, đã đóng…

 Ứng với tên trạng thái công việc hiện tại là những giới hạn về quyền trạng thái công việc bao gồm quyền: theo dõi, thực hiện, quản trị

Báo cáo công việc
05
Báo cáo công việc

  Báo cáo công việc theo tuần

  Báo cáo công việc hằng ngày (Daily Report)