MẠNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

MẠNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Xem bảng tin
Xem bảng tin

 Hiển thị tất cả các thông báo về công việc và được sắp xếp theo thứ tự thời gian thực, giúp nhân viên dễ dàng theo dõi.

 Cho phép nhân viên thích và bình luận trên bảng tin

 Cho phép chia sẻ hình ảnh, file đính kèm trực tiếp trên bảng tin

Chức năng Chat
Chức năng Chat

 Dễ dàng tạo nhóm chat và trao đổi công việc với nhau

 Cho phép chia sẻ hình ảnh, thông tin và đính kèm file đến các thành viên trong group chat

 Thông tin về những bình luận trong group sẽ hiển thị theo thời gian thực giúp dàng xem lịch sử