XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO DOANH NGHIỆP

Khởi tạo và quản lý tài khoản người dùng
Khởi tạo và quản lý tài khoản người dùng

 Quản lý các thông tin liên quan đến user trong hệ thống.

 Phân quyền cho các user trong hệ thống.

 Chỉnh sửa quyền cho tài khoản người dùng.

 Chỉnh sửa thông tin tài khoản.

 Xóa tài khoản ra khỏi hệ thống...

 

Tạo lập nhóm quyền theo từng chức năng của nhân viên
Tạo lập nhóm quyền theo từng chức năng của nhân viên

 Cho phép tạo lập nhóm quyền theo từng chức năng cụ thể.

 Chọn nhóm quyền muốn chỉnh sửa hoặc tạo mới nhóm quyền.

 Check để hiển thị tất các tên công việc chưa được nhóm quyền.

 Phần mềm quản lý nhân sự sẽ giúp check/bỏ các quyền cho nhóm quyền.

 Phân quyền theo công việc: được thực hiện thao tác nào trong công việc.

 Phân quyền theo dữ liệu: phân quyền theo cấp bậc, cho phép được nhìn thấy dữ liệu ở cấp bậc ngang bằng hoặc thấp hơn trong công tác quản lý nhân sự.

 

Cấu hình Dashboard cho hệ thống
Cấu hình Dashboard cho hệ thống

  Cho phép người dùng thiết lập các menu con (động) bên ngoài màn hình chính (Trang chủ).

  Cho phép chọn loại nhóm quyền để áp dụng.

  Chọn Thêm để thêm mới menu trong danh sách.

  Cho phép Thao tác và chỉnh sửa và xóa thông tin của menu.

  Cấu hình thông báo trong phần mềm.

  Cấu hình tạo và duyệt đơn online.

  Cho phép quản lý và thiết lập việc thông báo trong phần mềm.

  Check nếu muốn bật thông báo của tính năng.

  Cho phép chọn nhập thông báo trước bao nhiêu phút (nếu có).

Cấu hình mẫu in doanh nghiệp
Cấu hình mẫu in doanh nghiệp

 Cho phép thêm mới mẫu in, chọn loại mẫu in và tải file đính kèm.

 Có thể lọc và tìm kiếm nhanh mẫu in theo loại mẫu in.

 Cấu hình xuất file cho mẫu in.

 Cấu hình giá trị và thứ tự cột trong excel.

 Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa danh mục mẫu in…

Mẫu mail doanh nghiệp
Mẫu mail doanh nghiệp

 Cấu hình mẫu Template email để gửi cho khách hàng, nhà cung cấp, ứng viên.

Dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa và xóa mẫu email.

Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh các mẫu email trong hệ thống.

Tùy biến hiển thị email gửi.

Danh mục chức vụ
Danh mục chức vụ

 Quản lý chức vụ tại doanh nghiệp.

Cho phép tạo mới, chỉnh sửa và xóa thông tin chức vụ.

Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh các chức vụ trong hệ thống.

Phân chia cụ thể cấp bậc, chức năng và quyền lợi của từng chức vụ…

Danh mục động
Danh mục động

 Có thể đễ dàng thêm mới, xóa , sửa danh mục.

Tùy biến mã màu thứ tự trên hệ thống.

Có thể thêm mới tên web truy cập, loại danh mục, giá trị và hiển thi màu sắc.

Cho phép lọc và tìm kiếm nhanh thông tin danh mục trong hệ thống.

Phân biệt loại danh mục và giá trị cho từng danh mục.