QUẢN LÝ CHI TIẾT PHÁP NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ CHI TIẾT PHÁP NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ CHI TIẾT PHÁP NHÂN TRONG DOANH NGHIỆP
Quản lý danh sách pháp nhân
01
Quản lý danh sách pháp nhân

 Liệt kê các pháp nhân để thực hiện quản lý

 Quản lý hợp đồng lao động theo pháp nhân

 Cập nhật thông tin của các pháp nhân lên hệ thống

 Lọc thông tin theo từng pháp nhân để thống kê, báo cáo