ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

Quản lý các khóa đào tạo
Quản lý các khóa đào tạo

 

 Đào tạo là hoạt động không thể thiếu nhằm nâng cao khả năng chuyên môn của nhân viên.

 Hệ thống cho phép quản lý kế hoạch và các khóa đào tạo nhân viên.

 Làm cho nhân viên thực hiện tốt hơn công việc ở hiện tại và trong tương lai.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

 

 Giúp lên kế hoạch điều tra nhu cầu trước khi đào tạo, tiến hành đào tạo và đánh giá kết quả sau khi đào tạo.

 Xem kết quả kiểm tra của nhân viên một cách trực quan, chi tiết.