QUẢN LÝ CA ĐƠN GIẢN VỚI HRONLINE

QUẢN LÝ CA ĐƠN GIẢN VỚI HRONLINE

Thao tác thiết lập ca đơn giản
Thao tác thiết lập ca đơn giản

 Hệ thống cho phép thiết lập ca theo yêu cầu của nhà quản trị.

 Dễ dàng thiết lập ca theo đặc thù doanh nghiệp.

 Setup ca làm việc theo thời gian làm việc tại doanh nghiệp.

 Dễ dàng thiết lập nhiều ca làm việc khác nhau.

Phân ca dễ dàng, tổng hợp ca nhanh chóng
Phân ca dễ dàng, tổng hợp ca nhanh chóng

 Cho phép phân ca đặc thù doanh nghiệp hành chính.

 Phân ca đặc thù doanh nghiệp F&B.

 Phân ca theo phòng ban làm việc.

Phân ca theo khu vực làm việc…

Hệ thống nộp ca xoay ca thông minh
Hệ thống nộp ca xoay ca thông minh

 Phần mềm quản lý nhân sự còn cho phép nộp ca – xoay ca đặc thù ngành F&B.

 Cho phép nhà quản trị phân lịch cho nhân viên.

 Nhân viên dễ dàng check lịch và nộp ca theo thời gian rảnh.

 Nhân viên dễ dàng đổi ca khi có công việc đột xuất.