QUẢN LÝ THÔNG TIN BẢO HIỂM

QUẢN LÝ THÔNG TIN BẢO HIỂM

QUẢN LÝ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN BẢO HIỂM CỦA NHÂN VIÊN
QUẢN LÝ ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN BẢO HIỂM CỦA NHÂN VIÊN

 

 Quản lý toàn bộ danh sách bảo hiểm của nhân viên.

 Hệ thống tự động liệt kê danh sách báo tăng bảo hiểm.

 Hệ thống tự động liệt kê danh sách báo giảm bảo hiểm.

BÁO CÁO NHÂN VIÊN ĐÓNG BẢO HIỂM
BÁO CÁO NHÂN VIÊN ĐÓNG BẢO HIỂM

 

 Báo cáo nhân viên đóng bảo hiểm.

 Báo cáo tổng hợp dữ liệu thuế và bảo hiểm.