QUẢN LÝ CHI TIẾT THÔNG TIN BẢO HIỂM VÀ THUẾ TNCN

QUẢN LÝ CHI TIẾT THÔNG TIN BẢO HIỂM VÀ THUẾ TNCN

HrOnline đáp ứng đủ yêu cầu của doanh nghiệp về quản lý bảo hiểm, thuế TNCN cho người lao động
Quản lý đầy đủ thông tin bảo hiểm của nhân viên
01
Quản lý đầy đủ thông tin bảo hiểm của nhân viên

 Quản lý từng giai đoạn tham gia bảo hiểm (bắt đầu/hết hạn) của nhân sự

 Thêm, cập nhật thông tin bảo hiểm, nơi đăng ký, mức đóng cho nhân viên

 Cho phép tải lên file đính kèm về hồ sơ bảo hiểm nhân viên

 Cập nhật danh sách bảo hiểm báo tăng, giảm hoặc ngưng đóng

 

Báo cáo nhân viên đóng bảo hiểm
02
Báo cáo nhân viên đóng bảo hiểm

 Báo cáo nhân viên đóng bảo hiểm

 Báo cáo tổng hợp dữ liệu thuế và bảo hiểm

 Báo cáo bảo hiểm theo tháng

 Báo cáo thuế TNCN

 Báo cáo quyết toán thuế TNCN