Báo cáo tuần

Báo cáo tuần

Báo cáo tuần cho từng phòng ban
Báo cáo tuần cho từng phòng ban

 Chi tiết báo cáo tuần.

 Những công việc chưa hoàn thành.

 Những biện pháp khắc phục.

 Kế hoạch và phương hướng cho tuần tới.

 Nắm bắt tình hình từng phòng ban.