BÁO CÁO THÔNG MINH

BÁO CÁO THÔNG MINH

BÁO CÁO CÔNG VIỆC
BÁO CÁO CÔNG VIỆC

 

 Báo cáo công việc theo nhân viên.

 Báo cáo nhật ký công việc theo ngày.

 Theo dõi chặt chẽ công việc của từng nhân viên.

 Biết được một nhân viên đang làm những việc gì, đã hoàn thành hay chưa.

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG

 

 Biểu đồ lương.

 Biểu đồ lương theo năm.

 Biểu đồ lương theo tháng.

 Giúp theo dõi biểu đồ lương của phòng ban, chi nhánh qua từng tháng, từng năm.

BÁO CÁO TUYỂN DỤNG
BÁO CÁO TUYỂN DỤNG

 

 Lịch sử quá trình tuyển dụng.

 Báo cáo lịch hẹn ứng viên.

 Báo cáo nguồn tuyển dụng.

 Báo cáo trang thái ứng tuyển.

BÁO CÁO BẢO HIỂM & TTNCN
BÁO CÁO BẢO HIỂM & TTNCN

 

 Báo cáo nhân viên đóng bảo hiểm.

 Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

 Báo cáo thuế TNCN.

 Báo cáo tổng hợp số liệu thuế bảo hiểm.

BÁO CÁO CHẤM CÔNG
BÁO CÁO CHẤM CÔNG

 Báo cáo loại chấm công.

 Nhân viên đang làm việc, ngoài vị trí làm việc.

 Theo dõi nhân viên đi làm, tình trạng chấm công.

 Báo cáo thiết bị quét.

 Báo cáo trạng thái online.

 Lịch làm việc tổng hợp.

 Báo cáo theo vị trí, tọa độ

BÁO CÁO NHÂN SỰ
BÁO CÁO NHÂN SỰ

 Báo cáo biến động nhân sự.

 Biểu đồ phân tích nhân sự.

 Báo cáo giấy phép lao động sắp hết hạn.

 Báo cáo giới thiệu nhân viên.

 Hợp đồng sắp hết hạn.

 Báo cáo lịch hợp theo phòng họp.

 Báo cáo sinh nhật nhân viên.

BÁO CÁO TÀI SẢN
BÁO CÁO TÀI SẢN

 

 Báo cáo nhập xuất tồn.

 Báo cáo kiểm kê tài sản.

 Báo cáo tài sản đang sử dụng, đang tồn kho.

 Lịch sử xuất nhập tồn.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

 

 Báo cáo kết quả đánh giá nhân viên theo ngày.

 Xếp loại nhân viên trung bình, khá, giỏi ...

 Giúp biết được khả năng bất kỳ nhân viên nào.