QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC, DỰ ÁN

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC, DỰ ÁN

Quản lý chi tiết các đầu việc
Quản lý chi tiết các đầu việc

 Quản lý chi tiết tên công việc và giai đoạn thực hiện công việc nếu có.

 Phân quyền công việc theo yêu cầu nhà quản trị nhân sự.

 Cập nhật hệ số công việc và các công việc con cần quản lý để đánh giá độ quan trọng của công việc.

Trạng thái hoàn thành công việc
Trạng thái hoàn thành công việc

 Dựa trên tiến độ hoàn thành của đầu việc, hệ thống sẽ tự động cập nhật tiến độ hoàn thành công việc.

 Dựa trên tổng số lượng các công việc con và hệ số của từng công việc hệ thống sẽ tự động cập nhật độ hoàn thành công việc.

 Nhân sự quản lý dự án khi cập nhật công việc sang trạng thái đã hoàn thành hệ thống sẽ tự động cập nhật tiến độ 100%.