QUẢN LÝ CHI TIẾT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

QUẢN LÝ CHI TIẾT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tạo mới dự án
Tạo mới dự án

 Hệ thống cho phép tạo mới dự án theo yêu cầu nhà quản trị.

 Cập nhật trạng thái dự án thời điểm tạo lập.

Thông tin về dự án
Thông tin về dự án

 Cập nhật chi tiết thông tin về dự án.

Cho phép đặt tên, chọn loại dự án và xác định trạng thái của dự án.

Phân quyền người quản trị
Phân quyền người quản trị

 Phân chia quyền cụ thể đối với người thực hiện dự án. Giúp doanh nghiệp có thể quản lý công việc trong dự án một cách cụ thể

 Phân quyền người quản trị dự án.

 Phân quyền người theo dõi dự án. 

 Phân quyền người thực hiện dự án.

Kiểm soát thời gian và tiến độ
Kiểm soát thời gian và tiến độ

 Cập nhật chi tiết về thời gian tạo dự án, thời gian hoàn thành và chi tiết số ngày thực hiện. Để đánh giá KPIs, quản lý nhân sự trong dự án.

 Hiển thị chi tiết về tiến độ hoàn thành dự án.