GROUP CHAT

GROUP CHAT

Khởi tạo Group công việc
Khởi tạo Group công việc

 Dễ dàng tạo và cung cấp quyền cho từng đến từng nhân sự.

 Giúp doanh nghiệp quản lý giao việc hiệu quả.

 Cho phép nhà quản trị thêm, xóa và chỉnh sửa quyền của nhân viên trong các group chat.

Chia sẻ thông tin
Chia sẻ thông tin

 Phần mềm quản lý nhân sự cho phép chia sẻ hình ảnh, thông tin  và file đính kèm đến các thành viên trong group chat.

Thông tin về những bình luận trong group sẽ hiện thị theo thời gian thực giúp nhân viên dễ dàng check việc…

Dễ dàng góp ý trong công việc.